Utstyr til utlån

**english belove**

For å gjøre terskelen for å bli med på våre turer lavere har vi kjøpt inn noe utstyr som kan lånes ut til de som ikke har. Dette gjør det enklere å teste ut en ny aktivitet uten å måtte investere i nytt utstyr. Vi låner også ut utstyret utenom tur for de som ønsker å teste ut noe. Men utstyret er ikke ment som et personlig utstyr som kan lånes på jevnlig basis.

Alpint/Topptur

- Skredutstyr

- Alpin trekkere (Kan brukes for å gå med i vanlig alpinbinding/støvler)


Bre og is

- Breøkser

- snøanker og snøbolter

- isbolter

- brystsele

- Noe tau


Fjell og skog

- Telt

- div


Kite

- tube og foilkiter

- trainer kiter

- trapeser

- hjelmer

- kiteboards


Ta kontakt med Jan Petter Jensen om du har noe spørsmål

English version

Equipment for loan

In order to make the threshold for joining our trips lower, we have purchased some equipment that can be lent to those who do not have it. This makes it easier to test out a new activity without having to invest in new equipment. We also lend the equipment outside of the tour for those who want to test something new out. But the equipment is not intended as personal equipment that can be borrowed on a regular basis.

Alpine/Top tour
- Avalanche equipment
- Alpine trekkers (Can be used to go with regular alpine bindings/boots)

Glacier and ice
- Glacier axes
- snow anchors and snow bolts
- ice bolts
- breast harness
- Some rope

Mountains and forests
- Tent
- misc

Kite
- tube and foil kiter
- training kites
- trapezoids
- helmets
- kiteboards

Please contact Jan Petter Jensen if you have any questions